Tài chính- Kế toán

Tài chính – kế toán trên ứng dụng Moola-Pro hoàn toàn tự động cập nhật, xử lý dữ liệu tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp, giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính và đưa ra quyết định kịp thời chính xác về thu, chi, đầu tư,… cho doanh nghiệp. Kế toán và lãnh đạo có thể xem báo cáo tài chính kế toán bất cứ khi nào, ở đâu, thời gian nào.

KIỂM SOÁT DỄ DÀNG

tài chính - kế toán
Kế toán bán hàng
Hạch toán từ hóa đơn bán hàng, phiếu thu tiền, nhân viên và các hoạt động bảo hành. Quản lý các khoản phải thu theo từng khách hàng, từng hóa đơn, phân loại tuổi nợ.
Kế toán mua hàng
Hạch toán từ đơn đặt hàng, nhận hàng, hủy nhận, hóa đơn cho đơn hàng,… vào các tài khoản kế toán kho hàng. Đồng thời hạch toán từ nợ trong đơn hàng, trả nợ nhà cung cấp.
tài chính - kế toán

Kế toán nội bộ cho quản lý nhiều chi nhánh
Hạch toán từ đơn luân chuyển tiền, hàng hóa, tài sản vào các tài khoản chuyển trung gian giữa các chi nhánh

tài chính - kế toán

Hạch toán dễ dàng

tài chính - kế toán
tài chính - kế toán
Kế toán tài sản, CCDC
Hạch toán tải sản, CCDC, tự động tính khấu hao theo nhiều phương pháp chuẩn mực với kế toán. Đồng thời, cho phép người dùng theo dõi danh sách tài sản, tình hình khấu hao, thông tin chi tiết tài sản và quản lý theo người sử dụng, QR code
Kế toán vốn bằng tiền
Ghi nhận và hạch toán quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền tại quỹ, tiền tại quầy.
tài chính - kế toán

Kế toán tiền lương
Lấy dữ liệu từ bảng chấm công để tính lương cho từng nhân viên. Tự động gửi phiếu lương vào tài khoản của nhân viên.
Kế toán vốn chủ sở hữu
Hạch toán các khoản vốn đầu tư từ giao dịch đầu tư tiền mặt, chuyển khoản của các nhà đầu tư.
Kế toán công nợ
Theo dõi công nợ của các nhà cung cấp, khoản vay, tự động tính lãi suất các khoản vay, trả nợ khoản vay từ ngân hàng, trung gian tài chính. Đồng thời theo dõi các khoản phải thu khách hàng

tài chính - kế toán

KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH LÀ MỘT PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Hãy để Moola giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện các nghiệp vụ kế toán tài chính một cách chính xác và hiêu quả hơn

Bùng nổ doanh số bán hàng với Moola

Moola-Pro cung cấp cho nhà quản lý các phân tích, báo cáo cũng như những đánh giá về tình hình kinh doanh tại thời điểm bất kỳ.